Ochrona danych osobowych

Szanowny Kliencie,

W trosce o Państwa dane osobowe oraz obowiązkiem wdrożenia przepisów RODO (art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (zwanej dalej jako: „RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 r.) spełniamy nasz obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w Janewiczówce.

Poniżej informujemy o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

 1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?

Administratorem danych, przetwarzającym Państwa dane osobowe jest:

JANEWICZÓWKA EWA JANEWICZ (16-310 Kopiec 3, podlaskie, telefon 509 780 431, e-mail: janewiczowka.pl@wp.pl strona internetowa: https://janewiczowka.pl)

Pozostajemy do Państwa dyspozycji w sprawach udzielania informacji związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

 1. Dlaczego posiadamy Państwa dane, w jakim celu je przetwarzamy i na jakiej podstawie?

Państwa dane osobowe otrzymaliśmy podczas składania przez Państwa zamówienia pobytu w naszym gospodarstwie. Przetwarzamy je zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych, na potrzeby:

 • zawarcia oraz realizacji umowy między Janewiczówka Ewa Janewicz a Klientem, w tym zapewnienie poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (Art 6. pkt1 litera b RODO),
 • realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO), takich jak m.in. przechowywanie danych dotyczących korespondencji elektronicznej/pocztowej na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów,
 • umożliwienia rozpatrzenia potencjalnych reklamacji i skarg,
 • dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych gości.
 1. Jaki jest zakres przetwarzanych danych osobowych?
 • imię i nazwisko osoby rezerwującej lub pozostającej na pobycie,
 • wiek dzieci,
 • numer telefonu,
 • adres zamieszkania,
 • adres poczty e-mail,
 • PESEL i numer dowodu osobistego / paszportu / prawa jazdy (tylko jeśli umowa dojdzie do skutku – w trakcie meldunku),
 • NIP (tylko w przypadku firmy).
 1. Czy jest obowiązek dostarczyć dane osobowe?

Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy pobytu.

 1. Czy przekazujemy Państwa dane innym podmiotom?

NIE przekazujemy Państwa danych żądnym innym podmiotom.

 1. Jak długo będziemy przetwarzać dane?

Dane będą przetwarzane tak długo, jak długo będą potrzebne do realizacji celów opisanych wcześniej:

 • przez czas wykonania obowiązków wynikających z umowy,
 • przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane,
 • przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku.
 1. Jakie prawa dostępu przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione?

Przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprawniają Państwa do wystąpienia do nas z żądaniem:

 • udzielenia informacji o przetwarzanych danych,
 • wydania kopii przetwarzanych danych,
 • niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych,
 • uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości,
 • niezwłocznego usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych,
 • przeniesienia danych do innego administratora w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego,
 • wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. Prawo do sprzeciwu (art. 21 ust. 1 RODO)

Wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania przez nas zadań realizowanych w interesie publicznym lub niezbędnych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – mogą Państwo wnieść sprzeciw w sytuacjach szczególnych. W tym przypadku nie wolno nam będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Prawo wniesienia skargi.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych do organu nadzorczego, którym w Rzeczpospolitej Polskiej jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

JANEWICZÓWKA EWA JANEWICZ

Script logo